stanovy

“Všetko čo vzniká, je vzácne tým, že zaniká”
(FRIEDRICH NIETSZCHE)

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ABY HVIEZDY NEHASLI…
Podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Občianske združenie má názov: Aby hviezdy nehasli…

2. Sídlom spoločnosti je Vajnorská 1318/51, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.

4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 2
Cieľ a činnosť

1. Cieľom združenia je podporovať bývalých úspešných športovcov, umelcov, vedcov a iné osobnosti spoločenského života, ktoré v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku na podujatiach alebo vytvorili všeobecne prospešné hodnoty pre spoločnosť a v súčastnosti sa ocitli v sociálnej núdzi.

2. Ciele združenia budú spočívať najmä:
a) v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte občianskeho združenia vrátane propagácie činnosti občianskeho združenia,
b) v osvetovej činnosti medzi žiakmi a študentmi, predovšetkým základných a stredných, ale aj ostatných škôl na území SR a tiež aj medzi rodičmi (zákonnými zástupcami), s cieľom, aby kedysi významné osobnosti nášho športového, kultúrneho a spoločenského života neupadli do zabudnutia a udržali sa v povedmí mládeže a boli pre nich vzormi,
c) vo finančnom prispievaní bývalým úspešným športovcom, umelcom, vedcom a iným osobnostiam, ktoré v minulosti reprezentovali Slovenskú republiku na podujatiach alebo vytvorili všeobecné prospešné hodnoty pre spoločnosť a ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi,
d) v propagácii športu a podpore športových aktivít detí a mládeže,
e) vo finančnom prispievaní a organizovaní odborného vzdelania mladých talentovaných športovcov vrátane ich letného či zimného sústredenia vo vybraných zariadeniach slúžiacich na ich ďalší športový rast,
f) v spolupráci so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, v podporovaní a participácii na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

Článok 3
Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomej prihlášky predsedníctvom združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. Členstvo zaniká:
a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím člena, resp. Zánikom právnickej osoby,
d) zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej,
b) zúčastňovať sa na činnosti združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,
e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripraovaných aktivitách.

2. Člen má tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) platiť členský príspevok vo výške stanovenej valným zhromaždením združenia,
d) aktívne sa podielať na činnosti združenia.

Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) valné zhromaždenie
b) predsedníctvo združenia
c) štatutárny orgán
d) revízna komisia.

Článok 6
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje stanovy, zmeny a doplnky stanov združenia
b) volí a odvoláva člennov združenia
c) volí a odvoláva členov revíznej komisie
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení
e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
f) rozhoduje o zániku združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsednícvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčsina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásasne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7
Predsedníctvo združenia

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedému valnému zhromažďeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov (predseda, podpredseda, tajomík), ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
d) rozhoduje o prijatí a vylúční člena združenia
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

4. Prvé predsedníctvo je zároveň prípravným výborom združenia a prvý predseda je zároveň splnomocnencom prípravného výboru.

Článok 8
Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9
Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
3. Revízna komisia ma 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ka je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schváliila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4. Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje im opatrenia na ich odstránenie
b) kontroluje dodržiavanie stanov.

Článok 10
Hospodárske združenia

1. Združenie hospodari s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia.

2. Zdrojmi majetku združenia sú:
- členské príspevky
- dary od fyzických osôb
- dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia
- dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
- výnosy z majetku združenia a príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
- reklamná a propagačná činnosť združenia.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Výnosy z majetku a vlastnej činnsoti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

Článok 11
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie. Združenie tiež zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Ak zaniká združenie dobrovoľným rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.